ŞARJON Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Tic. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

1. Bilgilerin Korunması

ŞARJON Yenilenebilir Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Tic. A.Ş. (“ŞİRKET“) olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ŞİRKET tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu bilgilendirme, Veri Sorumlusu olan ŞİRKET’in kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile KVKK kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir.

 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
Kimlik Bilgileri Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyet bilgileri,
İletişim Bilgisi Telefon numarası (dâhili- cep telefonu), adresi, e-posta adresi, posta kodu
Lokasyon Konum bilgisi
Hukuki İşlem Adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava/icra dosyasındaki bilgiler
Müşteri İşlemleri Çağrı merkezi kayıtları, üye numarası, işlem numarası, destek ve talep bilgisi gibi veriler, kullanım bilgisi, hizmet türü gibi veriler
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, parola bilgisi, internet sitesi erişim bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
Diğer Araç bilgisi, araç plaka bilgisi, şarj istasyon kullanım tarih ve zamanı, kullanılan elektrik miktarı

 

3. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK kapsamında, kişisel verileriniz:

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.
 2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması.
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve belirtilen bu hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

ŞİRKET‘in mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Şarj hizmetinin sunulması ve bu faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Faaliyetimiz kapsamında sözleşmelerdeki hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması, ŞİRKET‘in satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Aplikasyonların hazırlanması ve var olanların devamlılığı,
 • Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi,
 • Tüketici şikayetlerinin yanıtlanması,
 • ŞİRKET‘imizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Açık rızanız olması halinde, Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama (İnternet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileri ve çerez verileri, anket verileri, kullanım alışkanlıkları gibi), Diğer (araç bilgisi, araç plaka bilgisi, şarj istasyon kullanım tarih ve zamanı) kişisel verileriniz;

 • Kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması,
 • Marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi,
 • Pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmaları yapılması, teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması, hedefli tanıtım yapılması; özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğenilen, tekrar erişmek istenilen, hatırlatılmasından memnuniyet duyabilecek içeriklerin iletilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Tüm müşterilere yapılan ve/veya kişiselleştirilmiş kampanyaların, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin iletişime geçilmesi, kampanya ve indirimler hakkında bilgilendirme yapılması; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi.
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, topluluk şirketlerimiz ve doğrudan veya dolaylı pay sahiplerimiz ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması.

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde ŞİRKET tarafından size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. ŞİRKET tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Aktarılma Amacı Hukuki Sebep
Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma- konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Ödeme işlemleri veya banka/kredi kartı kullanımına /saklanmasına olanak sağlayan tedarikçilerimiz Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Roaming süreçleri kapsamında ŞARJON’un anlaşmalı olduğu firmalar veya şarj ağı operatörleri Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
RFID Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlar Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ŞİRKET‘in faaliyetlerinin ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, ŞİRKET ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

 

6. Veri Sahibi Olarak KVKK 11′ inci Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11′ inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda bulunan iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

 

7. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Kanun’un “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11′ inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre ŞİRKET genel merkezine tabloda gösterilen bilgiler aracılığıyla, yazılı olarak, Kayıtlı E-posta Adresine (“KEP”), güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile ya da ŞİRKET elektronik posta adresine* de şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 5. Talep konusunun

bulunması zorunludur. İlgili Kişi Başvurunuzu, “İlgili Kişi Başvuru Formu” ‘nu doldurarak bize iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşlenen verilerim ve haklarım ile ilgili Kanun gereğince bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

 

* Veri Sorumlusu Şirket’e ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu ŞARJON Yenilenebilir Enerji Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Tic. A.Ş.
Adres (Yazılı Başvuru) Şerifali Mah. Münevver Sk No:10/2 Ümraniye, İstanbul
E-posta Adresi info@sarjon.com.tr
Kep Adresi sarjon@hs01.kep.tr

 

8. Değişiklikler

ŞİRKET, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.